Şirketimiz, çalışma yöntemlerini belirlerken çevresel duyarlılıkların birincil öncelikli olarak değerlendirmesi gerekliliği düşüncesi ile yola çıkmıştır. Bu bilinç ışığında, imalatlarımızdaki her sürecin çevresel olarak sürdürülebilir, çevreye duyarlı ve iyileştirici yönde gelişimini amaç ve ilke olarak belirlemiştir.

Şirketimiz; aşağıda belirtilen ilkeler doğrultusunda planlama ve uygulama stratejileri üreterek, çevreye duyarlı, sürdürülebilir bir çevre için her alandaki potansiyel ve performansımızı sürekli geliştirmeyi taahhüt etmektedir.

  • İlgili tüm yasal mevzuatta belirtilen standartlar uygulanmaya alınır,
  • Doğal kaynak kullanımını azaltmak için mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelinir.
  • Üretim ve Hizmet faaliyetlerimizden kaynaklanan atıklar, uygulanabildiği her durumda ve her sahada en aza indirilir.
  • Yatırım kararları alınırken, çevresel kıstaslar dikkate alınır.
  • Acil durum riskleri azaltılmaya çalışılır.
  • Çevreye katkı sağlamada başarılı olabilmek için; müşterilerimize, çalışanlarımıza, tedarikçilerimize ve yerel yönetimlere, fabrikamızın çevresi ilgili oluşabilecek sorunlar, amaçlarımız, başarılarımız ve çevre koruma stratejilerimiz ile ilgili bilgi aktarımı sağlanır.
  • Çevrenin geleceğimiz için öneminin farkındalığını taşıyıp işletmemizin faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkisi eko-verimli çevre politikasını uygulayarak mümkün olduğunca düşük tutulması sağlanır. 
  • Tüm faaliyetlerini çevreyi sürekli koruma, kirletmeme, kaynakları en az seviyede kullanma prensibi çerçevesinde planlar gerçekleştirir ve bu çalışmalarını sürekli iyileştirerek sürdürmeyi hedefler.
  • Çevrenin korunması ile ilgili tüm yasal şartları ve uymayı taahhüt ettiği diğer şartları eksiksiz olarak sağlar ve bu şartların üstünde çalışmalar ile çevreye değer katan, sektöründe örnek kuruluşlardan olmayı amaçlar.
  • Çevrenin korunması ile ilgili olarak tüm personelin eğitilmesi sağlanır.

ÇEVRE TAAHHÜDÜMÜZ;

Üst Yönetim olarak;

Tesisimizin her kademesinde, tüm çalışan ve paydaşlarımızla, sürekli gelişen bir çevre yönetim sistemimizin etkinliğinin hesap verilebilir düzeyde takip edileceğini ve raporlanacağını,

Çevre kapsamı ve stratejisi ile çevre politikası ve hedeflerinin uyumunun sağlanacağını,

Çevre Yönetim Sisteminin Amaç ve Hedeflerine ulaşmak için gerekli organizasyon, kaynak ve eğitim ihtiyacının sağlanacağını,

Tüm faaliyetlerin öneminin çalışanlarımıza duyurulacağını, 

Taahhüt ederiz

12.03.2018
Cengiz Temurtaş
Genel Müdür